سوابق علمی و پژوهشی

کارشناسی                                                                              ______20130109_1798967254

رشته تحصيلي دانشگاه معدل كل تاريخ اخذ
مديريت بازرگاني علامه طباطبايي ۱۷/۲ ۱۳۸۲/۰۵/۲۵

کارشناسی ارشد                                                                                       Sbu_logo

رشته تحصيلي

دانشگاه

نمره پايان نامه

معدل كل

رتبه فارغ التحصيلي در دوره

تاريخ اخذ

مديريت بازرگاني

گرايش بازاريابي بين الملل

شهيد بهشتي

۱۹/۵۰

۱۶/۷۵

اول

۸۵/۰۳/۳۰

دكتري                                                                                   esf

رشته تحصيلي

دانشگاه

نمره پايان نامه

معدل كل

تاريخ اخذ

مديريت بازرگاني

گرايش مديريت بازاريابي

اصفهان

(رتبه ۲ پذيرش)

۱۷/۷۵

ادامه دارد

آخرین دیدگاه‌ها
    
    سخن بزرگان
    برنامه ریزی نکردن، یعنی برنامه ریزی برای شکست.