سخن بزرگان
برنامه ریزی نکردن، یعنی برنامه ریزی برای شکست.